Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Articles

Dopuna Statuta

Na temelju članka 18. Zakona o udrugama («NN» br. 74/14) i članka 24. Statuta Planinarskog društva Obzova otok Krk od 10. rujna 2015. godine, na izvanrednoj sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine u gradu Krku, Skupština Planinarskog društva «Obzova» otok Krk donijela je:

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA
PLANINARSKOG DRUŠTVA «OBZOVA» OTOK KRK
 
Članak 1.
U članku 2. u trećem retku iza riječi „udrugama“ umjesto točke dodaje se zarez i tekst; „Zakonu o sportu, Zakonu o volonterstvu i drugim relevantnim propisima.“
 
Članak 2.
U članku 3. dodaje se treći redak; „Društvo je član Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS)“. Redak broj 3 i redak broj 4, postaju redak broj 4 i redak broj 5.
 
Članak 3.
U članku 5. dodaje se zadnji stavak; „ Znak i naziv Društva može se koristiti i na drugim materijalima (zastava, naljepnica, značka, i sl.)“
 
Članak 4.
U članku 7., točka br. 1, dodaje se u zadnjem redku iza riječi „aktivnosti“ zarez umjesto točke i tekst; „osobito kod djece i mladeži.“
 
Članak 5.
U članku 8., u nastavku prve točke dodaje se tekst; „u RH i inozemstvu“, a u nastavku druge točke dodaje se tekst; „Održavanje, čuvanje, i obilježavanje penjališta i prilaznih puteva.
 
Članak 6.
Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a.koji glasi:
Gospodarske djelatnosti Društva su:
Uređivanje planinarskih putova
Društvo može radi obavljanja gospodarskih djelatnosti osnovati trgovačko društvo, zadrugu, druge gospodarske subjekte, pri čemu uzajamne odnose uređuje ugovorom.
Društvo gospodarsku djelatnost može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njegovi ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne može obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.
Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti Društvo ostvari višak prihoda nad rashodima, on se može upotrijebiti isključivo za ostvarenje ciljeva Društva utvrđenih Statutom.
 
Članak 7.
U članku 11., u prvom stavku iza riječi „sekcije“ dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „osobito Vodičku sekciju, Markacističku sekciju, Sekciju čuvara planinske prirode. Vodičku sekciju čine Vodiči društvenih izleta, članovi Društva osposobljeni za stručno organiziranje i na volonterskoj osnovi vođenje izleta za članove Društva.
Markacističku sekciju čine Markacisti, članovi Društva koji dobrovoljno obavljaju zadaće u izgradnji, uređenju, održavanju i označavanju planinarskih putova.
Sekciju čuvara planinske prirode čine Čuvari planinske prirode, članovi Društva čija je zadaća zaštita, očuvanje, unapređenje i vrednovanje planinske prirode i čovjekove okoline.“
 
Članak 8.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a.koji glasi:
Radom Odsjeka rukovodi Upravni odbor Odsjeka.
Upravni odbor Odsjeka održava sjednice prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Prije sjednice Skupštine Društva, Upravni odbor Odsjeka razmatra rezultate rada i donosi plan rada za naredni mandatni period. Izvješće o radu dostavlja Upravnom odboru Društva.
Odsjek radi na temelju pravilnika o radu Odsjeka koji mora biti usklađen sa Statutom Društva, a potvrđuje ga Upravni odbor Društva.
 
Članak 9.
U članku 13., dodaje se treća točka: „ na mrežnim (web) stranicama Društva i na društvenim mrežama.“
 
Članak 10.
U članku 14., u prvom stavku iza riječi „osoba“ dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „koja rekreativno ili natjecateljski sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti društva.
 
Članak 11.
Članak 15. mijenja se i glasi; „Popis članova vodi Tajnik Društva. Popis članova vodi se u pisanom i elektroničkom obliku, a obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.“
 
Članak 12.
U članku 19., u prvom stavku dodaje se zarez umjesto točke i tekst; „osim ako Skupština većinom glasova ne odluči drugačije.
 
Članak 13.
Članak 21., mijenja se i glasi:
Skupština Društva odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za to ovlašćuje dopredsjednika. Ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati navedeno ovlaštenje, isto može učiniti Upravni odbor. Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne i izborne. Sjednice Skupštine saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje 1/3 članova Društva. Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine mora sadržavati prijedlog dnevnog reda i pisano obrazloženje za održavanje sjednice skupštine. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Saveza postavljenog u skladu s odredbama ovog Statuta, predlagatelj može sam sazvati traženu sjednicu Skupštine. Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake dvije (2) godine. Izbornim sjednicama Skupštine predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira između članova Skupštine. U radno predsjedništvo ne mogu biti birani kandidati za predsjednika Društva. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva zadnja osoba koja je bila ovlaštena za zastupanje i kao takva upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Društva koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva. Izvanredna sjednica Skupštine je sjednica koja se saziva u slučaju iz prethodnog stavka ovog članka ili radi izvanrednih okolnosti u radu Društva.”
 
Članak 14.
Iza članka 21. dodaje se novi članak 21a.koji glasi:
„ Sjednice Skupštine sazivaju se pismenim ili elektroničkim putem najkasnije sedam (7) dana prije održavanja sjednice.“
 
Članak 15.
Članak 23., mijenja se i glasi; „Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina članova, pričekat će se 20 minuta i nakon toga sjednica Skupštine se održava uz nazočnost najmanje 20% članova Skupštine.
Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.“
 
Članak 16.
U članku 24., točka br. 2 mijenja se i glasi; „Usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune, statut mora biti usklađen sa Statutom Hrvatskog planinarskog saveza.“
 
Članak 17.
U članku 24., iza točke broj 12 dodaje se nova točka broj 13 koja glasi: „ bira člana Društva za Predstavnika u Skupštini HPS-a.“ U istom članku stavci broj 13,14,15,16,17,18,19,20, postaju stavci broj 14,15,16,17,18,19,20,21.
 
Članak 18.
Iza članka 25. dodaje se novi članak 25a.koji glasi:
Član Društva može biti predstavnik u Skupštini HPS-a. Predstavnik je osoba:
* koja je starija od 18 godina i potpuno je poslovno sposobna,
* koja nema prepreke iz članka 13. i članka 46. stavka 5. Zakona o sportu,
Predstavnici u Skupštini HPS-a, biraju se većinom glasova na sjednici Skupštine Društva na mandat od četiri (4) godine.
Predstavnici u Skupštini HPS-a za svoj rad odgovorni su Skupštini i Društvu čiji su predstavnici.
U slučaju spriječenosti predstavnika u Skupštini da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo Društva može na temelju pisane odluke, imenovati zamjenika za tu sjednicu.
 
Članak 19.
U članku 26., u trećem stavku mijenja se tekst: „Mandat članova Upravnog odbora traje tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“ s tekstom: „Mandat članova Upravnog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 20.
U članku 29., u prvom stavku mijenja se tekst: „Mandat članova Nadzornog odbora traje 3 godine.“s tekstom: „Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 21.
U članku 30., u prvom stavku mijenja se tekst: „Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom od 3 godine, s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom od dvije (2) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 22.
U članku 31., mijenja se tekst: „Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 23.
U članku 32., mijenja se tekst: „Tajnika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Tajnika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
 
Članak 24.
U članku 33., mijenja se tekst: „Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“,
s tekstom: „Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od dvije (2) godine s mogućnošću ponovnog izbora.“
Izmjene i dopune statuta stupaju na snagu danom donošenja.

 

Statut Društva

Temeljem članka 13. i 55. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), te članka 24. Statuta Udruge od 09. travnja 2008., Skupština Planinarskog društva „Obzova“ otok Krk na svojoj sjednici održanoj 10.09.2015, donosi novi

STATUT

PLANINARSKOG DRUŠTVA «OBZOVA» OTOK KRK

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata, ciljevi, ciljane skupine i područja djelovanja Planinarskog društva „Obzova“ otok Krk (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelima neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama. Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Naziv Društva je Planinarsko društvo „Obzova“ otok Krk. Skraćeni naziv Društva je PD „Obzova“ otok Krk. Sjedište Društva je u Njivicama. Odluku o adresi sjedišta udruge donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Primorskogoranskoj županiji, Službi za opću upravu, Ispostava Krk. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Društvo ima svoj pečat i znak. Pečat društva je okruglog oblika, promjera 30 mm. U središtu je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod je ispisano PLANINARSKO DRUŠTVO «OBZOVA», a u donjem dijelu Otok Krk. Pečat čuva i ovlašten je korisnik Predsjednik Društva i drugi članovi koje on ovlasti. Znak društva je kružni u formi planinarske markacije. Sastoji se od plavo-bijelog kruga okruženog crvenim prstenom. Na crvenom prstenu bijelim slovima ispisano je; Planinarsko društvo Obzova otok Krk 2008. Unutar prstena nalazi se crtež otoka Krka i planinara sa zastavom PD Obzova koji sjedi na navišem vrhu, Obzovi.

III. ZASTUPANJE

Članak 6.

Društvo, zastupa predsjednik Društva, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva. Odlukom Skupštine Društvo može ovlastiti i dopredsjednika Društva za zastupanje te sklapanje ugovora i poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun Društva.

IV. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi društva su: poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti. osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija. Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

Članak 8.

Djelatnosti društva su: organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija, obilježavanje, čuvanja i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova, gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima, populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima, organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode, propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima, suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi, suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje, suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature njegovanje, razvijanje i propagiranje planinarstva, planinarske etike, zaštita prirode, čovjekoljublja, nesebičnosti i ispravnog odnosa prema prirodi, sportsko penjanje provođenje i drugih aktivnosti u skladu s ciljevima i zadacima Društva i HPS.

Članak 9.

Društvo ostvaruje svoje djelatnosti i ciljeve: omasovljavanjem članstva i po potrebi ustrojstvene oblike (sekcija i ogranke), organiziranjem izleta, pohoda i tura u planine, susreta planinara naših ogranaka, taborovanja, ekspedicija i drugih akcija, promidžba aktivnosti, popularizacija i zaštita prirode i prirodnih ljepota planina i šuma, stručnim educiranjem članstva kroz seminare i tečajeve za Vodičku službu, Gorsku službu spašavanja, za alpinizam, spelologiju, skijanje, orijentaciju, ekologiju, markaciste, fotografiju, brdski biciklizam, gljivarstvo. osiguranjem materijalnih sredstava za razvoj planinarstva, te materijalno pomaganje, stručne i propagandne djelatnosti.

Članak 10.

Radi ostvarivanja svojih zadataka Društvo surađuje s drugim planinarskim društvima u Hrvatskoj i svijetu, školama, športskim organizacijama, tvrtkama, državnim ustanovama i organima

Članak 11.

Udruga može zbog ostvarivanja posebnih interesa osnivati ustrojstvene oblike i to ogranke i sekcije. Ogranci se osnivaju po teritorijalnom principu dok se sekcije osnivaju prema djelatnostima društva radi lakšeg i efikasnijeg obavljanja aktivnosti utvrđenih statutom. Na čelu ogranka je predsjednik ogranka dok je na čelu sekcije pročelnik sekcije. Članak 12. Ustrojstveni oblici Društva nemaju status pravne osobe. Prijedlog o osnivanju ustrojstvenog oblika donosi Upravni odbor Društva. Odluka o osnivanju mora sadržavati odredbe o nazivu, sjedištu i osobi ovlaštenoj za predstavljanje ustrojstvenog oblika. Ustrojstveni oblici ukidaju se odlukom Upravnog odbora.

V. JAVNOST RADA

Članak 13.

Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; putem medija.

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 14.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba. Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu. Visinu članarine određuje Upravni odbor Društva. Unutar dobnih granica članovi plaćaju različitu članarinu. Članovi društva mogu biti redovni i počasni. Upravni odbor donosi odluku o imenovanju počasnih članova Društva.

Članak 15.

Popis članova vodi Tajnik Društva. Popis članova vodi se elektronički a obavezno mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis može sadržavati i druge podatke; adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Član društva s plaćenom članarinom ima pravo: aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke, koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva, birati i biti biran u tijela Društva.

Članak 16.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu: baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene, davati prijedloge i mišljenja o radu Društva, sudjelovati u donošenju odluka, redovito plaćati članarinu za tekuću godinu, pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,

Članak 17.

Članstvo u Udruzi prestaje: dragovoljnim istupom neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine) isključenjem Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti. Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva. Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna. Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Za lakše prekršaje kažnjavaju se opomenom ili ukorom. Za teže prekršaje kažnjavaju se zabranom djelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine ili zabranom obavljanja funkcija u upravnim tijelima Društva u vremenu od jedne do tri godine. Za najteža dijela kažnjavaju se trajnim isključenjem iz Društva.

VII TIJELA DRUŠTVA

Članak 18.

Tijela društva su: Skupština Upravni odbor Nadzorni odbor Sud časti. Predsjednik Dopredsjednik Tajnik Članak 19. Članovi pojedinog tijela Društva biraju se na Skupštini glasovanjem. Glasovanja su javna.

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 21.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine i saziva je predsjednik Društva pismenim putem 7 dana prije održavanja sjednice. Izborna sjednica Skupštine održava se svake 3 godine. Izvanredna skupština održava se po potrebi. Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva. Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja. Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice. U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu saziva 15 članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 22.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, sjednici predsjedava dopredsjednik Društva, a ako je i on odsutan, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom. O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i dvoje ovjerovitelja. Zapisničara i ovjerovitelje bira Skupština.. Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 23.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 24.

Skupština Društva: ● utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad, ● usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune, ● usvaja plan rada i financijski plan Društva za sljedeću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini ● usvaja godišnje financijsko izvješće Društva, ● donosi druge akte i odluke važne za rad Društva, ● odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva ● odlučuje o statusnim promjenama ● odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, ● bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika, ● bira i razrješuje Upravni odbor, ● bira i razrješuje Nadzorni odbor, ● bira i razrješuje Sud časti, ● donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, ● po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva, ● odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva, ● odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva, ● bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu, ● imenuje i opoziva likvidatora Društva, ● po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva, ● odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

Članak 25.

Odluke Skupštine obvezatne su za sve članove Društva.

UPRAVNI ODBOR

Članak 26.

Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine. Upravni odbor Društva sastoji se od 7 članova: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i 3 člana. Mandat članova Upravnog odbora traje 3 godine s mogućnošću ponovnog izbora. Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 27.

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Upravnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom. U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi dopredsjednik. Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova. O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 28.

Upravni odbor Društva: ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine, priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju, provodi odluke Skupštine, upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava, utvrđuje prijedlog Statuta, vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine, odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade, surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama, donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine, organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova, 9 na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje 3 godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti. Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

SUD ČASTI

Članak 30.

Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 člana s mandatom od 3 godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova. Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče stegovne mjere iz članka 17. ovog statuta. Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.

PREDSJEDNIK I DOPRESJEDNIK

Članak 31.

Predsjednik Društva: • zastupa Društvo, • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela, odgovara za zakonitost rada Društva, • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine, • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, 10 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge, vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva, • provodi odluke i zaključke Skupštine, • saziva i vodi sjednice Skupštine, • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora, • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine s mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Dopredsjednika bira Skupština većinom glasova nazočnih članova, a mandat mu traje tri (3) godine. Predsjednik i dopredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti prije kraja mandata, i to: • na svoj zahtjev, • ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima, • ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama, • ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvi ili njegovu ugledu. Odluku o razrješenju predsjednika i/ili dopredsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

TAJNIK

Članak 32.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito: • skrbi o uvjetima rada i djelovanju, • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama, • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva, • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu, • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva, • vodi zapisnike i pismohranu Društva, • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima, • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora. Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to: • na svoj zahtjev, • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni, • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

BLAGAJNIK

Članak 33.

Blagajnik Društva: • prikuplja godišnju članarinu, • vodi izmjene stanja dnevne blagajne, • priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće, • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa, • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva. Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od tri (3) godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to: • na svoj zahtjev, • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene, • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

VIII LIKVIDATOR

Članak 34.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidatora bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova. Mandat Likvidatora traje do opoziva. Likvidator ne mora biti član Društva. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

IX PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 35.

Društvo prestaje djelovati: ● odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja, ● u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Skupštine.

X IMOVINA DRUŠTVA

Članak 36.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava. Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva. Financijski plan provodi Upravni odbor.

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi, ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve. Ostatak sredstava dodjeljen iz javnih izvora vratiti će se u proračun iz kojeg su sredstva dobivena. Ako se u slučaju prestanka postojanja Društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Društva koji je Društvo odredilo svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

XI NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 39.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati nagrade i priznanja članovima Društva. Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva. Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

XII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 39a.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti. Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove. Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Tumačenje drugih akata Društva daje Upravni odbor ili Predsjednik Društva. Članak 41. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva od 09. travnja 2008. godine.

Sekcije

Iskoristite dodatno boravak u prirodi i spojite ugodno s korisnim - pridružite se nekoj od sekcija Društva!

 

SEKCIJA BILJKE

Želite upoznati ljekovito, samoniklo bilje, gljive i ostale darove prirode na našem području? Javite se Katici Dunato na E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i pridružite se sekciji biljke!

Izleti sekcije biljke:

 • 03.04.Staza degenija - Stjepan Janeković
 • travan/svibanj - Majčina dušica, mali izlet kod Gabonjina - Katica Dunato
 • 14.05. Kopriva, mali izlet u popodnevnim satima Kras - Kaštel Risika - France Chopinet

 

FOTO VIDEO SEKCIJA

Voditelj sekcije: Zoran Uzelac

Prijave na E - mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Učlanjenje

Ukoliko želite postati član PD Obzova potrebno je doći na neki od naših sastanaka, ispuniti pristupnicu i uplatiti godišnju članarinu: ·

 • djeca, učenici i studenti ..... 25,00kn
 • umirovljenici ...................... 50,00kn
 • zaposleni ......................... 100,00kn

Članska prava

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji kao i članovi PZS-a
 • koristiti popuste i povlastice utvrđene odlukama UIAA i sporazumima nacionalnih planinarskih saveza s HPS-om
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice
 • ostvarivati ostale članske povlastice.

Članske dužnosti

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

Osiguranje članova

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn) i smrti (20.000 kn). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj.

Eko akcije

 

Rado organiziramo eko akcije i sudjelujemo u istima.


17.03.2012. Akcija čišćenja oko uvale Ogrul - Vrbnik

Cilj : uređivanje staza koje su teže prohodne (krčenje puta i markiranje) i čišćenje smeća

Lokacije

Oko uvale Ogrul (2 sata hoda od parkališta u uvali Potovošće)

 1. Nagib od Vinca do platoa: krčenje grana i uređenje puta širine 1,5 m
 2. Markiranje staze od Trnovica do Vinca
 3. Obnova markacije od Vinca do uvale Sršćica
 4. Obnova markacije od uvale Potovošće do uvala Sršćica
 5. Montiranje ploče na raskršće za uvalu Sršćica

Nakon obavljenog posla, od strane TZ Vrbnik, organiziran je roštilj u uvali Slivno.

Akcija je organizirana u sklopu akcije Jedan dan za čišći okoliš.


10.04.2011. Akcija čišćenja uvale Slivanjska

U nedjelju, 10.04.2011., članovi planinarskog društva Obzova otok Krk očistili su gomile smeća u uvali Slivanjska kod Rudina na otoku Krku. Slikovita pješčana uvala Slivanjska – tradicionalno pristanište zaselka Rudine, svake se godine zbog bure i djelovanja morskih struja napuni raznovrsnim smećem – naplavljenom plastikom, drvom i drugim plutajućim predmetima. Budući da u Slivanjsku dolazi većina turista iz Crikvenice prilikom pohoda obližnjoj špilji Biserujki, a i zbog približavanja turističke sezone, planinarsko društvo Obzova održalo je vrlo uspješnu proljetnu eko-akciju čišćenja uvale i okolice. Odazvalo se 25 planinara članova PD Obzove, a radovi su trajali od 9.30 do 15 sati pa je očišćena gomila smeća i naplavina. PD Obzova markirat će također putokaze-strelice na novoj poučnoj šetnici koja povezuje špilju Biserujku s uvalom Slivanjska. Logističkom i financijskom potporom ovoj vrijednoj eko-akciji doprinijeli su komunalno društvo Ponikve i Javna ustanova Priroda


09.05. 2010. Akcija uređenja pješačkih staza i 3 guvna (Vrbnik)

U nedjelju 09. svibnja 2010. godine, 15-tak članova PD Obzova otok Krk u suradnji sa TZO Vrbnik, odradili su radnu akciju na području općine Vrbnik, točnije na potezu između vodospreme u Risiki i Rovoznika i na Gracu.

Planinari su uredili i markirali novu stazu između vodospreme u Risiki i Rovoznika, raskrčili 3 guvna na toj stazi, te prokrčili stazu i uredili prostor na području Graca.

Akcija je trajala od 9,00 do 14,00 sati, a nakon toga za sve je učesnike na Rovozniku priređen roštilj, kojeg su omogućili Općina Vrbnik, vinarija Nada i pekara Vrbnik.

25.04.2009. Čišćenje puta Treskavac - Žičevo, uređenje vrha na Obzovi

Prvu godišnjicu postojanja PD Obzove odlučili smo provesti radno.

Eko akcija uz cestu od Treskavca do Žičeva i uređenje vrha na Obzovi podrazumijevala je:

- krčenje granja i trnja uz cestu i zatrpavanje rupa na makadamskoj cesti

- čišćenje sitnog i krupnog otpada uz cestu

- transport otpada prikolicom do odlagališta otpada Treskavac

- uređenje vrha na Obzovi

- skupljanje drva za roštilj smiley